VA 300
VA 300
VA 300 Verkleben von Schichtholzplatten

VA 300

  • 12100030    |    VPE: 1
  • 4024596019815
    • kyanoakrylátové lepidlo pre gumu
    • a plasty
    • vyššia viskozita
    • dlhšie vytvrdnutie

:

WEICON Contact VA 300 má vyššiu viskozitu (200-300 mPa s) a dlhší čas vytvrdnutia. Je zvlášť vhodný pre savé a pórovité materiály ako je drevo, korok, koža a keramika. VA 300 je taktiež vhodné pre lepenie kovov, plastov a gumy vzájomne a medzi sebou.

Pozor
H315 - Dráždi kožu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Naposledy prezerané