VA 20
VA 20
VA 20 Bonding of batteries

VA 20

  • 12000030    |    VPE: 1
  • 4024596019808
    • kyanoakrylátové lepidlo pre gumu a plasty
    • nízka viskozita
    • veľmi rýchle vytvrdnutie
    • certifikát ISEGA

:

WEICON Contact VA 20 má nízku viskozitu (<20 mPa s) a veľmi rýchlo vytvrdzuje. VA 20 je vhodné pre lepenie plastov a gumy a tiež pre presné spoje kov / plast. Lepidlo je certifikované podľa ISEGA a môže sa používať ako lepidlo v potravinárskej technológii.

Pozor
H315 - Dráždi kožu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Naposledy prezerané