Easy-Mix PE-PP 45
Easy-Mix PE-PP 45 Verkleben von Garagentoröffnern aus PP

Easy-Mix PE-PP 45

  • 10660038    |    VPE: 1
  • 4024596023034
    • fast
    • high strength
    • process-safe
38 ml priesvitný
WEICON Easy-Mix PE-PP 45 is a two-component construction adhesive on the basis of methyl acrylate. It is in particular suitable for structural, high-strength bonding of Iow energy plastics like PE, PP and TPE.

Nebezpečenstvo
Resin
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H360 - Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Hardener
H302 - Škodlivý po požití.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H334 - Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.

H341 - Podozrenie, že sp�

Naposledy prezerané