WEICON C
WEICON C
WEICON C Ausgießen eines Filters

WEICON C

  • 10100005    |    VPE: 1
  • 4024596001100
    • tekutá
    • plnená hliníkom
    • odolná proti
    • vysokým teplotám až do +220°C (+428°F)

:

Teplotne odolná a tekutá epoxidová živica vhodná hlavne pre priemyselné využitie. Nekorozívna, nemagnetická, vytvrdzuje prakticky bez zmrštenia. WEICON C je obzvlášť vhodná ako lepidlo pre rozsiahle aplikácie, pre vylievanie foriem a pre výrobu upevnenia prístrojov a nástrojov (napríklad vstrekovacích foriem). Môže byť použitá v oblasti náradia a foriem, rovnako ako v mnohých ďalších priemyselných oblastiach, ktoré sú vystavené vysokej teplotnej záťaži.

Nebezpečenstvo
Resin
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Hardener
H302 - Škodlivý po požití.

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané