WEICON TI
WEICON TI
WEICON TI Reparatur von ausgerissenen Gewinden an Elementen einer mobilen Tribüne

WEICON TI

  • 10430005    |    VPE: 1
  • 4024596016784
    • pasta
    • plnená titánom
    • teplotne odolná až do
    • +200°C (+392°F) krátkodobo až do +260°C/+500°F)
Tento produkt nie je momentálne k dispozícii!

:

bez DPH | s DPH
99,05 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.5 kg (198,10 € / 1 kg)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

WEICON TI je veľmi vhodná pre opravy, pri ktorých sa vyžaduje vysoká pevnosť na tlak a chemická odolnosť, napr. na čerpadlá, ventily, brúsne doštičky, sedlá guličkových ložísk, hriadele a vrtule, alebo na potiahnutie skríň čerpadiel a klzných ložísk. WEICON TI je vhodné používať v strojárstve, pri stavbe sústav zariadení a v mnohých ďalších oblastiach priemyslu.
WEICON F WEICON F
Obsah 0.5 kg (120,96 € / 1 kg)
60,48 €
WEICON F2 WEICON F2
Obsah 0.5 kg (120,96 € / 1 kg)
60,48 €
WEICON BR WEICON BR
Obsah 0.5 kg (186,00 € / 1 kg)
93,00 €

Nebezpečenstvo
Resin
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Hardener
H302 - Škodlivý po požití.

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

H410 - Veľmi toxi

Naposledy prezerané