WEICON Primer P 400

WEICON Primer P 400

  • 13550425    |    VPE: 1
  • 4024596024819
    • for polyolefins
250 ml
Na prípravu nesavých povrchov nízkoenergetických plastov, napr. PE, PP, TPE a elastomérov (EPDM).

Nebezpečenstvo
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H361 - Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti ale

Naposledy prezerané