Contact Primer pre polyolefíny

  • 12450010    |    VPE: 1
  • 4024596004798
    • Pre-treatment for bonding Polyolefines in combination with WEICON Contact Cyanoacrylates.

:

Mnohé plasty nie je vôbec možné lepiť, alebo len podmienečne, bez predchádzajúcej prípravy povrchu. Po ošetrení povrchu týchto plastov pomocou WEICON Contact Primer sa dosiahne zmena ich povrchovej štruktúry. Tým sa umožní lepenie inak ťažko zlepiteľných plastov, napr. polyetylénu (PE) a polypropylénu (PP) zo skupiny polyolefínov. Po ošetrení povrchu pomocou WEICON Contact Primer možno lepiť aj moderné termoplastické elastoméry (TPE), PTFE a tiež príbuzné plasty, ako sú napr. silikóny.

Nebezpečenstvo
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pr

Naposledy prezerané