Čistič povrchov

  • 15207005    |    VPE: 1
  • 4024596024833
    • na predprípravu lepených plôch

:

WEICON Čistič povrchov sa používa na čistenie a odmasťovanie povrchov, ktoré majú byť tesnené, alebo zlepené s WEICON lepiacimi a tesniacimi hmotami. Čistič povrchov je možné použiť na materiály ako je kov, sklo, keramika a väčšina plastov. Napríklad ho možno použiť na čistenie a odmastenie stroja pri údržbe.

Nebezpečenstvo
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účink

Naposledy prezerané