Konzervačná ochrana*

  • 15550005    |    VPE: 1
  • 4024596006273
    • Konzervačná ochrana pre skladovanie
    • kovov vo vnútorných priestoroch

:

bez DPH | s DPH
192,02 €

s DPH, + doprava

Obsah: 5 l (38,40 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

WEICON Konzervačná ochrana je transparentný ochranný film s certifikátom TÜV, ktorý trvale konzervuje kovové nástroje a jemné súčiastky suchou vrstvou na báze vosku. Konzervačnú ochranu možno použiť ako protikoróznu ochranu nenatrených a neošetrených kovových dielov, alebo nástrojov, pre ochranu pri námornej preprave, na konzerváciu nástrojov a jemných súčiastok pri uskladnení v interiéroch. V prípade potreby možno ochrannú vrstvu ľahko odstrániť (napr. pomocou WEICON Čističa S).
Stop hrdzi sprej Stop hrdzi sprej
Obsah 0.4 l (50,65 € / 1 l)
20,26 €
WEICON CBC WEICON CBC
Obsah 3 kg (136,58 € / 1 kg)
409,75 €
Nerez-sprej Nerez-sprej
Obsah 0.4 l (61,98 € / 1 l)
24,79 €

Nebezpečenstvo
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účink

Naposledy prezerané