Zinok-prášková farba*

  • 15000375    |    VPE: 1
  • 4024596000684
    • Účinná katodická protikorózna ochrana

:

WEICON Zinok-prášková farba je náter, ktorý aktívne chráni kovový povrch pred koróziou. WEICON Zinok-prášková farba používa sférické kovové pigmenty s vysokou čistotou a koncentráciou. Vysoký podiel zinku vo vrstve zaručuje účinnú katodickú protikoróznu ochranu. Pri poškodení povrchu reagujú molekuly zinku so vzdušnou vlhkosťou a tvoria molekuly oxidu zinku, ktoré chránia povrch materiálu pred vlhkosťou.

Pozor
H226 - Horľavá kvapalina a pary.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané