Odstraňovač etikiet

  • 15206005    |    VPE: 1
  • 4024596021641
    • rýchlo a účinne

:

WEICON Odstraňovač etikiet odstraňuje ľahko a rýchlo papierové etikety a zvyšky lepidiel na báze akrylátu a kaučuku. Odstraňovač etikiet je vhodný pre väčšinu povrchov ako je sklo, kovy, drevo, fólie a plasty. Ľahko a rýchlo odstraňuje cenovky (napr. chybné výtlačky), odstraňuje nálepky s adresou, alebo popisom produktu, odstraňuje popisové etikety, zvyšky etikiet a lepidla, napr. po diaľničných známkach.

Nebezpečenstvo
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účink

Naposledy prezerané