Vyhľadávač netesností-hustý

  • 15403005    |    VPE: 1
  • 4024596051969
    • na vyhľadávanie netesností na
    • tlakovom potrubí
    • testované DIN-DVGW

:

WEICON Vyhľadávač netesností-hustý, kvapalina, sa používa na bezpečné, nekomplikované a rýchle zistenie trhlín, alebo pórovitých miest na plynovodoch. Účinná látka nevytvára s plynmi, ako oxid uhličitý (CO2), propán, bután, acetylén, kyslík, mestský a zemný plyn, dusík, oxid dusnatý (N2O) a fluórovaný uhľovodík, nebezpečné zlúčeniny a nie je horľavý. Je použiteľný všade tam, kde sa používa stlačený vzduch, alebo plynné látky. Typické oblasti použitia je potrubie, hadice, armatúry, skrutkové spoje, ventily a adaptéry.

Nebezpečenstvo
H315 - Dráždi kožu.

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Naposledy prezerané