Čistič foriem

  • 11203550    |    VPE: 1
  • 4024596021597
    • čistič na báze aktívnych
    • organických rozpúšťadiel
500 ml
WEICON Čistič foriem účinne odstraňuje vosky, silikóny, oleje, nevytvrdnuté zvyšky PUR a ďalšie znečistenie foriem z plastu, ocele, alebo hliníka.

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané