Čistič plastov

  • 11204500    |    VPE: 1
  • 4024596004293
    • čistí a odmasťuje citlivé povrchy
500 ml
WEICON Čistič plastov čistí, odmasťuje, odparuje sa bezo zvyšku. WEICON Čistič plastov slúži na očistenie a odmastenie citlivých povrchov plastov, gumy alebo práškovo lakovaných kovových dielov. Čistič plastov možno používať na rámy okien, roletové dvere, plastové profily, tesnenia, alebo lakované plochy v mnohých oblastiach priemyslu.

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané