Čistič horákov

  • 11205500    |    VPE: 1
  • 4024596011895
    • špeciálne pre odstránenie oleja,
    • sadzí a znečistenia z horákov
500 ml
WEICON Čistič horákov je špeciálny čistič pre odstraňovanie tukov, olejov, sadzí a ďalších nečistôt z horákov. WEICON Čistič horákov sa odparuje bezo zvyšku. WEICON Čistič horákov možno použiť na tryskách, čeľustiach, na rotoroch dúchadiel a ventilátorov, na zapaľovacích elektródach atď.

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané