Lepidlo v spreji

  • 11800500    |    VPE: 1
  • 4024596000646
    • univerzálne použiteľné
500 ml
WEICON Lepidlo v spreji je univerzálne lepidlo na vzájomné spájanie ľahkých materiálov. Lepidlo v spreji je vhodné pre lepenie mnohých materiálov ako je papier, kartón, lepenka, drevo, mäkká pena, guma a penová guma, plastové fólie (okrem PVC a polyetylénu) a je najmä vhodné pre lepenie tvrdej peny (napr. polystyrén).

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané