Anti-Seize montážny sprej

  • 27000400    |    VPE: 1
  • 4024596000912
    • dlhodobá ochrana proti korózii,
    • zadreniu a opotrebovaniu

:

bez DPH | s DPH
23,33 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.4 l (58,33 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

WEICON Anti-Seize v spreji je odolná proti vysokým teplotám a má mimoriadne dobrý separačný účinok. WEICON Anti-Seize slúži ako ochranný, separačný a mazací prostriedok pre vysoko namáhané prvky. Optimálne vyváženie zložiek a vybrané aditíva umožňujú použitie v mnohých oblastiach. WEICON Anti-Seize chráni pred koróziou, zadretím a opotrebovaním, vydrením materiálu, oxidáciou a elektrolytickými reakciami (“studený zvar“).

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané