Odstraňovač etikiet

  • 11206500    |    VPE: 1
  • 4024596021603
    • vrátane špeciálnej špachtle
500 ml
WEICON Odstraňovač etikiet odstraňuje ľahko a rýchlo papierové etikety a zvyšky lepidiel na báze akrylátu a kaučuku. WEICON Odstraňovač etikiet je vhodný pre väčšinu povrchov ako je sklo, kovy, drevo, fólie a plasty. WEICON Odstraňovač etikiet ľahko a rýchlo odstraňuje cenovky (napr. chybné výtlačky), nálepky s adresou, alebo popisom produktu, popisové etikety, zvyšky etikiet a lepidla napr. po diaľničných známkach.

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané