Alu-ochrana brúsiva
Alu-ochrana brúsiva "Aluminiumkonstruktion

Alu-ochrana brúsiva

  • 11451400    |    VPE: 1
  • 4024596021177
    • účinný pre všetky brúsne materiály
    • bez silikónu
400 ml
WEICON Alu-ochrana brúsiva pôsobí pri brúsení ako chladiaca a mazacia kvapalina, aj ako separátor. Znižuje teplotu v obrábanom mieste a tvorí na brúsnom nástroji nepriľnavú vrstvu bez silikónu. Vďaka WEICON Alu-ochrane brúsiva sa zabraňuje zaneseniu a póry brúsneho materiálu zostávajú otvorené. Pomocou Alu-ochrany brúsiva sa výrazne predĺži životnosť brúsneho kotúča a pracovný výkon možno zvýšiť až o 350%. WEICON Alu-ochranu brúsiva je možné použiť pre všetky brúsne nástroje na podkladoch ako sú tkaninové kotúče, nekonečné pásy, brúsne hrnce, priamočiare brúsky a špeciálne stroje.

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané