Penetrant

  • 11690500    |    VPE: 1
  • 4024596071660
    • Penetrant for the non-destructive material testing by way of colour penetration process
500 ml
Červené difúzne činidlo s vynikajúcimi penetračnými vlastnosťami pre nedeštruktívne testovanie materiálov – dá sa rozpustiť rozpúšťadlom. Vhodné pre kov, väčšinu plastov, keramiku, sklo atď. Pred použitím na plasty je potrebné otestovať.

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodob�

Naposledy prezerané