Vývojka

  • 11691500    |    VPE: 1
  • 4024596071677
    • Developer for the non-destructive material testing by way of colour penetration process
500 ml
Farebne stála špeciálna vývojka na báze rozpúšťadla pre penetračný test nedeštrukčnej metódy kontroly povrchu materiálov. Vhodný pre kovy, väčšinu plastov, keramiku, sklo atď. Pred použitím na plasty je potrebné otestovať.

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Naposledy prezerané