Vyhľadávač netesností

  • 11651400    |    VPE: 1
  • 4024596000615
    • nehorľavý protikorózny
    • testované DIN-DVGW
400 ml
Sprej slúži na rýchle, pohodlné a spoľahlivé vyhľadávanie netesností (trhlín, alebo poréznych miest) na tlakových vedeniach. WEICON Vyhľadávač netesností sprej netvorí nebezpečné zlúčeniny s plynným oxidom uhličitým (CO2), propánom, butánom, acetylénom, kyslíkom, svietiplynom, alebo zemným plynom. Vyhľadávač netesností sprej možno používať všade, kde sa pracuje so stlačeným vzduchom, zemným, alebo kvapalným plynom, kde sa môžu vyskytnúť netesnosti armatúr, spojov a prípojok, a kde sa kladie zvýšený dôraz na bezpečnosť vzduchotlakových bŕzd a plynových vedení.

Pozor
H229 - Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

Naposledy prezerané