WEICON ST
WEICON ST
WEICON ST Lunkerstellen reparieren bei einem 70 Jahre altem Keilschieber

WEICON ST

  • 10410005    |    VPE: 1
  • 4024596017248
    • pasta
    • môže sa nanášať špachtľou
    • plnená kovom, nekorozívna

:

WEICON ST je vhodná pre všestranné opravy strojných dielov a obrobkov z nerezovej ocele, ako sú nádrže, vedenia, zásobníky, lieviky a príruby. WEICON ST je vhodné používať v chemickom priemysle, pri opravách lodí, v čističkách odpadových vôd, v papierenskom priemysle a v ďalších oblastiach.

Nebezpečenstvo
Resin
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Hardener
H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané