Mosadz-sprej

  • 11102400    |    VPE: 1
  • 4024596000493
    • vysokokvalitný a efektný
400 ml
WEICON Mosadz-sprej je kovový sprej s vysokým podielom mosadze a s typickým mosadzným odtieňom. Je vhodný na ochranu a na optické zvýraznenie povrchov rôznych materiálov. Mosadz-sprej je možné použiť pre reštaurátorské a dekoračné účely, v umení, pre hobby a majstrovanie. Je vhodný pre dodatočné opravy žlto chrómovaných dielov poškodených zváraním, vŕtaním, alebo frézovaním.

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlh

Naposledy prezerané