Meď-sprej
Meď-sprej Dach einer orthodoxen Kirche in Rumänien

Meď-sprej

  • 11101400    |    VPE: 1
  • 4024596000486
    • vysoko kvalitný a efektný
400 ml
WEICON Meď-sprej je vysoko kvalitný kovový sprej s dobrou priľnavosťou, s vysokým podielom medi, pre ochranné a dekoratívne povlaky, s efektným charakterom farebného kovu, pre vonkajšie aj vnútorné použitie. Slúži tiež na optické zvýraznenie (ako meď) povrchov rôznych materiálov, dielov. Meď-sprej je možné použiť na okenné plechy, odkvapy a zvody, vonkajšie osvetlenie, poštové schránky, na dekorácie a pre umeleckú tvorbu.

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlh

Naposledy prezerané