Podmienky zrušenia


§ 7 Storno podmienky

Ako spotrebiteľ v zmysle platného aktuálneho občianskeho zákonníka, t. j. ako kupujúci, ktorý nakupuje na účely, ktoré nie sú prevažne komerčným ani ich samostatnou profesijnou činnosťou, máte právo na odstúpenie od zmluvy v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami.

Právo na odvolanie

Máte právo odvolať túto zmluvu do štrnástich dní bez udania dôvodov. Lehota na odvolanie je štrnásť dní odo dňa, keď ste vy alebo vami určená tretia strana s výnimkou dopravcu prevzali alebo prevzali tovar. Aby ste mohli uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte to oznámiť nám, spoločnosti

ALTIS Slovakia s.r.o.

Záturčianska 66

SK - 036 01 Martin

e-mailom: info@weicon-sk.sk

informujte nás jasným vyhlásením (napríklad listom, faxom alebo e-mailom zaslaným poštou) o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nie je povinný. Na dodržanie lehoty na odvolanie postačuje zaslanie oznámenia o uplatnení práva na odvolanie pred uplynutím lehoty na odvolanie.

Dôsledky odvolania

Ak odvoláte túto zmluvu, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane poplatkov za doručenie (okrem dodatočných poplatkov vyplývajúcich z vášho výberu iného spôsobu doručenia, ako je nami ponúkané najlacnejšie štandardné doručenie), a to okamžite a najneskôr ako štrnásť dní odo dňa, keď dostaneme oznámenie o vašom odvolaní tejto zmluvy. Na vrátenie peňazí použijeme rovnaký platobný prostriedok, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa s vami výslovne nedohodneme inak; v žiadnom prípade vám nebude táto refundácia účtovaná. Môžeme odmietnuť vrátenie peňazí, kým nedostaneme tovar späť alebo kým neposkytnete dôkaz, že ste tovar vrátili, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar musíte vrátiť alebo odovzdať nám alebo nami určenej spoločnosti bezodkladne a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď nám oznámite zrušenie tejto zmluvy. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete pred uplynutím štrnásťdňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Prípadnú stratu hodnoty tovaru budete musieť uhradiť len v prípade, že k tejto strate hodnoty došlo v dôsledku manipulácie s tovarom, ktorá nie je potrebná na testovanie jeho stavu, vlastností a funkčnosti.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Ak chcete odstúpiť od zmluvy, vyplňte prosím tento formulár a pošlite ho späť.

Komu

Firma: ALTIS Slovakia s.r.o.

Adresa: Záturčianska 66

SK - 036 01 Martin

e-mailom: info@weicon-sk.sk

fax: 043 4220 258

Týmto ruším/odvolávame (*) mnou/nami uzatvorenú zmluvu (*) na nákup nasledovného tovaru (*):

Objednané dňa (*)

prijaté dňa (*)

Meno spotrebiteľa (spotrebiteľov):

Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov):

Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (iba v prípade komunikácie na papieri)

Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Koniec storno podmienok

(1) Právo na odvolanie neexistuje

v prípade dodania tovaru, ktorý nie je prefabrikovaný a pre výrobu ktorého je rozhodujúci individuálny výber alebo určenie spotrebiteľa alebo ktorý je jednoznačne prispôsobený osobným potrebám spotrebiteľa (napríklad náradie s individuálnym dizajnom),

v prípade dodania zapečateného tovaru, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo hygieny, ak bola jeho pečať po dodaní odstránená, alebo

v prípade dodania zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačového softvéru v zapečatenom obale, ak bola pečať po doručení odstránená.

(2) Vyhnite sa poškodeniu a kontaminácii. Ak je to možné, vráťte nám tovar v pôvodnom obale so všetkým príslušenstvom a so všetkými súčasťami obalu. V prípade potreby použite ochranný vonkajší obal. Ak už nemáte pôvodný obal, použite vhodný obal, ktorý zabezpečí dostatočnú ochranu pred poškodením pri preprave, aby sa predišlo nárokom na náhradu škody v dôsledku poškodenia spôsobeného chybným obalom.

(3) Upozorňujeme, že spôsoby uvedené v predchádzajúcom odseku 2 nie sú predpokladom pre účinné uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy.