Rýchlo-čistič

špeciálny čistič pre potravinársky sektor

Číslo produktu: 15215005
|
detail.eanTitle4024596073015

114,12 €*

Obsah: 5 L (22,82 €* / 1 L)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

čistiaci a odmasťovací prostriedok, pre citlivé oblasti

Rýchly čistič sa používa na očistenie a odmastenie povrchov, ktoré budú lepené s WEICON lepidlami a tesniacimi hmotami, prípadne utesňované, alebo majú byť povrchovo upravené s WEICON sprejmi s obsahom kovov. Rýchly čistič je pH-neutrálny, kompatibilný s materiálmi, a môže byť použitý na mnohých materiáloch, ako napr. kovy, sklo, keramika a väčšina plastov. Na základe jeho špeciálneho zloženia a z toho vyplývajúcej NSF registrácie,môže tento Rýchly čistič prispieť k zlepšeniu bezpečnosti pracoviska a ochrany zdravia.

Informácie
  • Účinná látka

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účink